Strona projektu „Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei na terenie subregionu krakowskiego: miasto Kraków, powiat krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, myślenicki.
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”

logo_pokl

logo_mies

logo_ue

AKTUALNOŚCI

30.12.2011
Witamy serdecznie w ostatnim dniu pracy MIES jako projektu realizowanego w ramach działania 7.2.2 POKL. Zespół zarządzający oraz pracownicy merytoryczni dziękują serdecznie wszystkim Państwu za współprace w okresie ostatnich 2 lat. Mimo zakończenia realizacji projektu, serdecznie zapraszamy do dawnego Biura Projektu – z chęcią udzielimy informacji na temat rozwoju i działań prowadzonych w związku z Ekonomią Społeczną w regionie. Mamy nadzieje spotkać się z Państwem on-line i osobiście podczas realizacji kolejnych projektów.
Do zobaczenia!

Zespół Zarządzający i pracownicy Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej

23.12.2011
Garść ostatnich informacji przed oficjalnym zakończeniem projektu. Przed dwa ostatnie lata, zarówno pracownicy MIES jaki i zespoły innych projektów realizowanych w ramach działań 7.2.2 prowadzili działania promocyjne. W celu weryfikacji naszych zadań przeprowadziliśmy dwukrotnie monit telefoniczny, a oto rezultaty:

- wśród ankietowanych 11% osób określiło swoją znajomość pojęcia ekonomii społecznej jako słabą. Jest to wyraźna poprawa w stosunku do monitu telefonicznego przeprowadzonego na początku realizacji projektu, kiedy tą grupę stanowiło 51% ankietowanych. 68% ankietowanych określiło swoją znajomość pojęcia ekonomii społecznej jako średnią (w poprzednim monicie tą grupę stanowiło 45% osób). 21% osób zadeklarowało znajomość ekonomii społecznej jako dobrą (w poprzednim monicie było to tylko 4% osób).

- Wśród 100 badanych osób 73% spotkało się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z różnymi formami informującymi lub promującymi ekonomię społeczną. Najczęściej wymienianą formą były filmy reklamowe (44%), broszury ( 16%), plakaty (8%) i ulotki (4%). 1 ankietowana osoba spotkała się z inną formą promocji – reklamą radiową. 27% ankietowanych nie spotkało się z żadną formą promującą lub informującą o ekonomii społecznej w ciągu ostatnich 2 miesięcy.

- 78% ankietowanych osób stwierdziło, że rola ekonomii społecznej w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji jest istotna, 21 % osób określiło ją jako bardzo istotną, a jedynie 1% uznało ją za nie istotną. Jest to wyraźny wzrost w stosunku do wyników uzyskanych w poprzednim monicie, gdzie 99% określiło rolę ekonomii społecznej w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji jako istotną, lecz żadna z osób ankietowanych nie uznała jej za bardzo istotną, a 1% osób uznało ją za nie istotną.

- Ankietowani podobnie określili rolę ekonomii społecznej dla rozwoju gospodarki. 71% osób uznało ją za istotną, 28% za bardzo istotą, a jedynie 1% za nie istotną. Jest to znaczny postęp w stosunku do poprzedniego badania, a którym 97% osób uznało rolę ekonomii społecznej za istotną dla rozwoju gospodarki, 1% za nie istotną, lecz tylko 2% ankietowanych stwierdziło, że jest bardzo istotna.

- Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło zainteresowania respondentów podjęciem działalności w obszarze ekonomii społecznej. 47% badanych wyraziło potencjalne zainteresowanie, 24% osób nie było zainteresowanych, natomiast niezdecydowanych pozostało 29% osób. Nastąpił wyraźny wzrost w stosunku do poprzedniego monitu telefonicznego, kiedy to aż 64% ankietowanych nie było zainteresowanych podjęciem działalności w obszarze ekonomii społecznej, 21% było niezdecydowanych, a jedynie 15% wyraziło potencjalne zainteresowanie. Należy nadmienić, że niskie zainteresowanie respondentów w poprzednim badaniu ankietowym mogło wynikać z niewystarczającej znajomości tematu i specyfiki pracy w obszarze ekonomii społecznej.

22.12.2011
Życzenia Świąteczne

archiwum

19.12.2011
Miło nam poinformować, że wszystkie zaplanowane projektem działania zostały zakończone. Z oferty szkoleniowej skorzystały 323 osoby . Nasi doradcy pracowali z beneficjentami 600 godzin. Udzieliliśmy 360 godzin usług prawnych, 720 godzin księgowych i 360 godzin marketingowych. Dzięki realizacji projektu powstało 7 nowych podmiotów ekonomii społecznej – 5 z nich z sukcesem wystąpiło o wsparcie finansowe w ramach programu ARES, pozostałe otrzymały finansowanie z funduszu pracy. Osiągnęliśmy pełnie zakładanych rezultatów merytorycznych, dziękujemy za współpracę wszystkim beneficjentom.

10.12.2011
W dniu 15.12.2011 odbędzie się spotkanie zamykające działalność Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej w 2011 roku. Nasi przedstawiciele będą obecni, liczymy na rzetelne podsumowanie i realistyczne plany na kolejne lata zwłaszcza w perspektywie realizacji kolejnych projektów unijnych wspierających rozwój ekonomii społecznej w regionie.

01.12.2011
Przed nami ostatni miesiąc działalności Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej jako projektu finansowanego ze środków UE. Okres finalizacji prac i podsumowań działań za okres dwóch lat. Już wkrótce kolejne informacje podsumowujące naszą prace.

21.11.2011
W ramach realizowanego w Małopolsce projektu ARES zakończono ocenę merytoryczną wniosków na założenie/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie www.es.malopolska.pl w dziale aktualności. Ogromnie cieszy nas fakt, że powstała w wyniku realizacji naszego projektu spółdzielnia „Styl i Smak” otrzymała dotację w pełnej założonej budżetem kwocie uzyskując najwyższą notę z aplikujących – dziękujemy doradcom i spółdzielcom za pracę, trud włożony w powstanie wniosku opłacił się.

15.11.2011
Już 17.11.2011 kolejne spotkanie grupy roboczej do spraw promocji Ekonomii Społecznej w ramach Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej, na spotkaniu nie zabraknie przedstawicieli MIES – liczymy na owocne dyskusje, realizowane przez nas projekty zbliżają się ku końcowi zatem należy skupić się na pracach związanych z utrzymaniem rezultatów i dalszą promocja ES w regionie już bez wsparcie UE.


10.11.2011
W związku z jutrzejszym świętem państwom – Biuro Projektu oraz oddziały terenowe będą nieczynne.

08.11.2011
W dniach 14-17 listopada b.r. na małopolskich uczelniach odbędzie się II edycja Tygodnia Ekonomii Społecznej, której celem jest popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej w środowisku studenckim poprzez warsztaty, seminaria, wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej (PES) połączone z dyskusją z liderami i pracownikami PES, debatę oksfordzką, pokaz filmów oraz inne praktyczne formy, które w przystępny i ciekawy sposób przybliżą przedsiębiorczość społeczną.

II edycja Tygodnia ES wpisuje się w szerszy format Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego celem jest, jak piszą organizatorzy: ponadnarodowe wsparcie dla postaw przedsiębiorczych. Swobodny przepływ myśli, idei, pomysłów! Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (więcej informacji na www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl).

31.10.2011
Informujemy, że w dniu jutrzejszym (01.11.2011) zarówno Biuro Projektu jak i oddziały terenowe będą z racji święta nieczynne.

29.10.2011
Na stronach Akademii Rozwoju Ekonomii Społecznej (www.es.malopolska.pl) udostępniono katalog produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw społecznych na rok 2010. Polecamy wszystkim lekturę, cytując za autorami „Jest to propozycja o tyle ciekawa, że za produktami lub usługami wysokiej jakości – czasem bardzo oryginalnymi – kryje się dodatkowa wartość, jaka realizują właśnie przedsiębiorstwa społeczne. Ich misją jest bowiem generowanie zysku z myślą o realizacji celów społecznych, a dochód służy finansowaniu działań nakierowanych na rozwój lokalny oraz poprawę sytuacji osób lub grup społecznych, borykających się z różnego typu problemami (społecznymi, zawodowymi, zdrowotnymi, itp.)”. Do uważnej lektury zachęcamy przede wszystkim spółdzielców – warto postarać się o przyszłoroczną publikację.

17.10.2011
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt systemowy Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej , w ramach zadania 7 Dotacje i wsparcie pomostowe, w dniu 17 października 2011 r. ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Zapraszamy spółdzielców do zapoznania się z warunkami konkursu, wszelkie informacje dostępne na stronie http://www.es.malopolska.pl/ w dziale aktualności.

10.10.2011
Cykl szkoleń z zakresu spółdzielczości socjalnej prowadzonych przez specjalistów MIES dobiegł końca w ostatnich dniach września. Czas na podsumowania! W ciągu ponad 1,5 roku pracy na szkoleniach pracowały z nami 323 osoby (231 kobiet i 108 mężczyzn) w 30 grupach szkoleniowych, co daje w efekcie 1200 godzin pracy naszych trenerów. Wśród odbiorców szkoleń znalazły się 123 osoby bezrobotne i 200 nieaktywnych zawodowo, w tym 52 osoby niepełnosprawne i 136 z terenów wiejskich. Serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa za aktywny udział w zajęciach, a naszym spółdzielcom – za trud włożony w prace nad własną działalnością gospodarczą.

5.10.2011
IV Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej już dziś i jutro ma miejsce w Lublinie. Na miejscu nie zabraknie przedstawicieli Małopolskiego Instytut Ekonomii Społecznej. Liczymy na owocne prace i dyskusje.

04.10.2011
Serdecznie dziękujemy za przybycie na piątkowe spotkanie, mamy nadzieję, że zarówno prelekcje jak i możliwość wymiany doświadczeń naszych spółdzielców była cennym doświadczeniem dla dalszego rozwoju podjętych działalności gospodarczych. Miło nam poinformować, że w trakcie spotkania została uroczyście podpisana umowa partnerska na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przez przedstawicieli realizatora projektu i powstałych w wyniku działań projektowych spółdzielni socjalnych. Kilka zdjęć z tego wydarzenia możecie Państwo zobaczyć w Galerii.

30.09.2011
Już dziś o 10.30 uroczyste spotkanie podsumowujące ponad półtora roku działalności Małopolskiego Instytut Ekonomii Społecznej, niedecydowanych ZAPRASZAMY!

27.09.2011
Zapraszamy na uroczyste spotkanie podsumowujące projekt "Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej".

30 września 2011, godzina 10:30
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, sala 315
ul. Rajska 1, Kraków.

21.09.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 30

21.09.2011
W dniu wczorajszym, w Kopalni Soli w Wieliczce po raz pierwszy wręczone zostały nagrody dla „Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”. Wyróżnienia otrzymali: Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Kluczy, Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL oraz Laboratorium Cogito Sp. z o.o. Nagrodę główną: Stowarzyszenie Siemacha, za prowadzone Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie, szczegółowe informacje na stronie realizatora konkursu (LINK).

20.09.2011
Portal Akademii Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w ramach konkursu numer ARES/D/1/2011. Zainteresowanych wynikami zapraszamy na stronę ARESu.

12.09.2011
Zaplanowano już termin ostatniego cyklu szkoleniowego realizowanego przez Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej, w dniach 22 – 25.09.2011 szkolenie odbędzie 30 grupa potencjalnych Spółdzielców Socjalnych, pozostało kilka wolnych miejsc. Zapraszamy do składnia formularzy zgłoszeniowych!

07.09.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 29

6.09.2011
Osoby oczekujące na kwalifikacje na szklenie „Spółdzielczość socjalna- szansą na biznes” już jutro zapraszamy do wglądu w listę osób przyjętych na szkolenie. Już dziś gratulujemy i zapraszamy na szkolenie w dniach 8 - 11.2011.

5.09.2011
Zbliża się termin przedostatniego cyklu szkoleniowego „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes”, czekają ostatnie miejsca. Zapraszamy do zgłaszania się, lista szkoleniowa wkrótce zostanie zamknięta. Jednocześnie przypominamy, że do końca roku na wsparcie MIES mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej nieprowadzące działalności gospodarczej oraz powstałe w ramach projektu spółdzielnie socjalne – zapraszamy do korzystania z bezpłatnych świadczeń.

30.08.2011
Już dziś serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące działalność MIES. Uroczyste spotkanie połączone z wystąpieniem prelegentów planowane jest na 30.09.2011, na godzinę 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Zapraszamy beneficjentów projektu i wszystkich zainteresowanych nie tylko ekonomią społeczną systemem wdrażania POKL w Małopolsce.

22.08.2011
Ostatnia szansa! W tej edycji projektu pozostał już tylko 2 cykle szkoleniowo –planowane rozpoczęcie zajęć w I połowie września 2011. Zapraszamy do wypełniania formularzy zgłoszeniowych.

12.08.2011
Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 15.08.2011 Biuro Projektu oraz oddziały terenowe będą zamknięte, zapraszamy od wtorku.

11.08.2011
Przypominamy, że Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do korzystania usług prawnych, marketingowych i księgowych. Szczegóły udzielanego wsparcia oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo w zakładce „oferta” oraz „formularze zgłoszeniowe”. Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych świadczeń - to już ostatnie miesiące.

05.08.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 28

5.08.2011
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt systemowy Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (zadanie 7 Dotacje i wsparcie pomostowe), ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Szczegółowe informacje w linku TUTAJ

03.08.2011
Już 06.08.2011 szkolenie rozpoczyna kolejna grupa potencjalnych spółdzielców. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do ostatnich 2 cykli szkoleniowych trwa, prosimy o nie zwlekanie z aplikacją – szkolenia w ramach projektu Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej dobiegają końca. Chętnych do zapoznania się ze specyfiką spółdzielczości socjalnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej.

28.07.2011
W związku z napływającymi zgłoszeniami na szkolenie „Spółdzielczość socjalna - szansą na biznes” kończymy rekrutację kolejnej grupy szkoleniowej. Cykl szkoleniowy rozpocznie się 6.08.2011, ostatnie wolne miejsca czekają, zapraszamy do wypełniania formularzy zgłoszeniowych.

25.07.2011
Przypominamy, że w ramach projektu Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej pozostały jeszcze tylko 3 cykle szkoleniowe, to ostatnia szansa na zdobycie wiedzy i kompetencji koniecznych do stawiania pierwszych kroków w zakresie spółdzielczości socjalnej. Zapraszamy do zgłaszania się.

20.07.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 27

18.07.2011
W najbliższych dniach (21.07) szkolenie rozpoczyna kolejna grupa potencjalnych spółdzielców. Rekrutacja do następnych cykli szkoleniowych trwa, prosimy o nie zwlekanie z aplikacją – to ostanie 3 cykle szkoleniowe. Chętnych do zapoznania się ze specyfiką spółdzielczości socjalnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej.

12.07.2011
Przypominamy, że Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do korzystania usług prawnych, marketingowych i księgowych. Szczegóły udzielanego wsparcia oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo w zakładce „oferta” oraz „formularze zgłoszeniowe”.

07.07.2011
Uprzejmie informujemy że planowane na lipiec szkolenie „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes” rozpocznie się 21.07 w salach szkoleniowych przy ulicy Batorego 5 (siedziba Stowarzyszenia Dobrej Nadziei). Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do zgłaszania się, zostały ostatnie miejsca. Formularze zgłoszeniowe dostępne w zakładce „do pobrania” oraz w siedzibie MIES i oddziałach terenowych.

30.06.2011
Mimo rozpoczynającego się okresu wakacyjnego, Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej nie zawiesza rekrutacji i działalności usługowo – doradczej. Zapraszamy do lektury strony i śledzenia działu aktualności.

28.06.2011
Przypominamy, że trwa rekrutacja na ostatnie 4 szkolenia „Spółdzielczość socjalna – szansa na biznes”, rozpoczęcie kolejnego cyklu szkoleniowego zaplanowano na lipiec. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferta szkoleniową oraz składania formularzy rekrutacyjnych.

20.06.2011
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.06 (Boże Ciało) Biuro Projektu oraz oddziały terenowe będą zamknięte, natomiast 24.06 zespół MIES będzie pracował w ograniczonym składzie, celem uniknięcia niepotrzebnego oczekiwania zapraszamy wszystkich zainteresowanych spółdzielczością socjalną i ekonomią społeczna od poniedziałku 27.06, życzymy miłego długiego weekendu!

08.06.2011
W najbliższych dniach (13.06 i 16.06) szkolenie rozpoczną kolejna grupy potencjalnych spółdzielców. Rekrutacja do następnych cykli szkoleniowych trwa. Chętnych do zapoznania się ze specyfiką spółdzielczości socjalnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu – przypominamy że projekt trwa tylko d końca 2011, zostało zatem tylko kilka cykli szkoleniowych. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji list rankingowych.

07.06.2011
Miło nam poinformować, że spółdzielnie socjalne powstałe w wyniku realizacji projektu „Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej” zostały zakwalifikowane do dalszego etapu projektu ARES i mają szansę na dotacje, która pozwoli im rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i szybko usamodzielnić.

06.06.2011
W najbliższych dniach (16.06) szkolenie rozpoczyna kolejna grupa potencjalnych spółdzielców. Rekrutacja do następnych cykli szkoleniowych trwa. Chętnych do zapoznania się ze specyfiką spółdzielczości socjalnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej.

03.06.2011
Przypominamy – już jutro Nowej Hucie IX święto Organizacji Pozarządowych, zapraszamy na stoisko Stowarzyszenia Dobrej Nadziei gdzie znajda Państwo miedzy innymi materiały promocyjne związane z działalnością Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej oraz broszury informacyjne na temat spółdzielczości socjalnej.

30.05.2011
Dobre wieści dla wszystkich zainteresowanych spółdzielczością socjalną – wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku możemy liczyć na kolejne projekty wspierające rozwój spółdzielczości socjalnej finansowane z EFS. Już dziś spotkania konsultacyjne z koordynującymi obecne projekty oraz spółdzielcami w sprawie potrzeb szkoleniowych i określenia wytycznych do kolejnego konkursu.

24.05.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 24

13.05.2011
Uprzejmie informujemy, że od 15.05 do 15.06 dyżury w obu oddziałach terenowych będą obywały się w godzinach od 9.30 do 15.30, serdecznie zapraszamy w celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej.

04.05.2011
Przypominamy, nastąpiła zmiana w dyżurach w Proszowicach, od dziś zapraszamy w środy!

12.05.201
Już dziś informujemy wszystkich zainteresowanych Ekonomią Społeczna i działalnością Stowarzyszenia Dobrej Nadziei, że w dniu 04.06.2011 odbędą się IX święta Organizacji Pozarządowych (w Nowej Hucie), nie może nas tam zabraknąć. Zatem – jeśli nie mieliście Państwo do tej pory okazji zapoznać się z ofertą MIES i SDN, serdecznie zapraszamy na nasze stoisko!

11.05.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 23

11.05.2011
Już 16.05 kolejne spotkanie grupy roboczej ds. systemu wsparcia ES w Małopolsce, pracownicy MIES wraz z osobami zaangażowanymi w pozostałe projekty w ramach 7.2.2 będą dyskutować na temat koncepcji systemu akredytacji i standaryzacji działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej. Liczymy na owocne dyskusje.

09.05.2011
Uprzejmie informujemy że w dniu 12.05 rozpoczyna szkolenie kolejna grupa osób zainteresowanych spółdzielczością socjalną. Chętnych do udziału w kolejnej edycji cyklu szkoleniowego „Spółdzielczość socjalna - szansą na biznes” zapraszamy do zgłaszania się, planowane rozpoczęcie kolejnego szkolenia – koniec maja. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej.

04.05.2011
Po okresie świątecznym i przedłużonym weekendzie zespół MIES wraca do pracy nad rozwojem ekonomii społecznej w regionie. Przypominamy, że trwa rekrutacja na szkolenia „Spółdzielczość socjalna – szansa na biznes”, rozpoczęcie kolejnego cyklu szkoleniowego zaplanowano w połowie maja, nabór do 23 grupy szkoleniowej zamykamy na dniach. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferta szkoleniową oraz składania formularzy rekrutacyjnych, kolejne grupy rozpoczną cykl wkrótce.

29.04.2011
Uprzejmie informujemy, że ulega zmianie dzień dyżurowania pracowników MIES w Proszowicach – od 04.05 będzie to środa. Serdecznie zapraszamy!

26.04.2011
Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2011 biuro Projektu oraz oddziały terenowe będą nieczynne.

22.04.2011
Spotkanie sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej odbędzie się 27 kwietnia, w programie Ogłoszenie Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 201, plany działań na rzecz rozwoju sektora ES na poziomie centralnym, plan pracy ROPS na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej, założenia programu ARES oraz prezentacja działalności nowych sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej, mamy nadzieję na owocne spotkanie

19.04.2011
Życzenia Wielkanocne

06.04.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 21
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 22

04.04.2011
W najbliższych dniach (07.04) szkolenie rozpoczynają kolejne grupy potencjalnych spółdzielców, w tym grupa której zajęcia nie odbyły się w dniach 17 – 20.03. Rekrutacja do następnych cykli szkoleniowych trwa. Chętnych do zapoznania się ze specyfiką spółdzielczości socjalnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej.

31.03.2011
Dot. Zapytanie ofertowe nr 01/03/2011 z dn. 10.03.2011

Specjalista do świadczenia usług księgowych w okresie 04.2011 - 09.2011 r. w ramach projektu „Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej”.

Wybrane oferty:
Jarosław Szostak

30.03.2011
Przypominamy, że zespół Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej służy wsparciem przyszłym spółdzielcom i podmiotom ekonomii społecznej. Dyżurujemy w siedzibie MIES w Krakowie przy ul. Batorego 5 oraz w oddziałach terenowych Miechowie (przy lokalnym GOPS) i Proszowicach (w budynku CARITAS). Serdecznie zapraszamy po szczegółowe informację!

23.03.2011
Spółdzielnie Socjalne powstałe w wyniku realizacji projektu „Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej” poszukują osób bezrobotnych chętnych do współpracy, szczególnie posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu i o wykształceniu gastronomicznym. Zapraszamy do kontaktu: Kraków ul. Batorego 5, 12 423 48 96

22.03.2011
Miło nam zaprezentować Państwu materiały reklamowe naszych pierwszych spółdzielców. Ulotki powstały przy wsparciu merytorycznym MIES, zapraszamy do zapoznania się z oferta spółdzielni socjalnej SDN EKO SERVICE.

Ulotka SDN EKO-SERVICE

18.03.2011
W dniu jutrzejszym (19.03) specjalista ds. Promocji Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej p. Diana Popik zaprezentuje naszą działalność i będzie zachęcać do udziału w projekcie słuchaczy krakowskiego oddziału Centrum Kształcenia Profesja.

16.03.2011
Zakończył się proces rejestracji kolejnej spółdzielni socjalnej powstałej w wyniku realizacji projektu Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej. Dermona Progres będzie świadczyła usługi głównie kosmetyczno - rehabilitacyjne, jednak w miarę dołączania nowych członków zapewne poszerzy swoją działalność. Gratulujemy sukcesu spółdzielcom! MIES zgodnie z zapisami projektu wspiera spółdzielców w rozwoju działalności.

15.03.2011
Z przykrością informujemy, że szkolenie „Spółdzielczość socjalna szansą na biznes" zaplanowane w dniach 17 - 20 marca 2011 roku, nie odbędzie się z uwagi na chwilową niedyspozycję osób, które zgłosiły się na wyżej wymieniony cykl szkoleniowy.
Osoby te zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu w późniejszym terminie, w związku z czym zostaną zakwalifikowane do grupy szkoleniowej w kwietniu 2011 roku.

10.03.2011
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei zatrudni Specjalistę do świadczenia usług księgowych w okresie 04.2011 - 09.2011 r. w ramach projektu „Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2011 z dnia 10.03.2011 r.

09.03.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 20

08.03.2011
Już jutro w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie konferencja międzynarodowa PEOPLE „Ekonomia społeczna - to się opłaca”. Członkowie zespołu merytorycznego Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej, którzy będą uczestniczyli w Konferencji w roli słuchaczy liczą na ciekawe wystąpienia, inspiracje i nawiązanie nowych kontaktów.

04.03.2011
W najbliższych dniach (10.03) szkolenie rozpoczyna kolejna grupa potencjalnych spółdzielców. Rekrutacja do następnych cykli szkoleniowych trwa. Chętnych do zapoznania się ze specyfiką spółdzielczości socjalnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej.

28.02.2011
Uprzejmie informujemy, że z dniem 10.03 i 17.03 rozpoczynają szkolenie kolejne grupy osób zainteresowanych spółdzielczością socjalną. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej. Zapraszamy kolejnych chętnych do udziału w szkoleniach „Spółdzielczość socjalna - szansą na biznes” , rekrutacja trwa.

21.02.2011
Przypominamy, że trwa rekrutacja na szkolenia „Spółdzielczość socjalna – szansa na biznes”, rozpoczęcie kolejnego cyklu szkoleniowego zaplanowano na początek marca. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferta szkoleniową oraz składania formularzy rekrutacyjnych.

14.02.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 19

14.02.2011
Zapraszamy do lektury kolejnego materiału zamieszczonego w dziale Ekonomia Społeczna, tym razem przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas przeprowadzonych w 2010 czatów. Miłej lektury !

11.02.2011
W najbliższych dniach (15.02) szkolenie rozpoczyna kolejna grupa potencjalnych spółdzielców. Rekrutacja do następnych cykli szkoleniowych trwa. Chętnych do zapoznania się ze specyfiką spółdzielczości socjalnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej.

11.02.2011
W najbliższych dniach (15.02) szkolenie rozpoczyna kolejna grupa potencjalnych spółdzielców. Rekrutacja do następnych cykli szkoleniowych trwa. Chętnych do zapoznania się ze specyfiką spółdzielczości socjalnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej.

09.02.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 18

08.02.2011
Uprzejmie informujemy że z dniem 10.02 i 15.02 rozpoczynają szkolenie kolejne grupy osób zainteresowanych spółdzielczością socjalną. Osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej. Zapraszamy kolejnych chętnych do udziału w szkoleniach „Spółdzielczość socjalna - szansą na biznes” , rekrutacja trwa.

07.02.2011
Przypominamy, że już dziś w Miechowie spotkanie informacyjne. Wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach, tych którzy mają pomysł na spółdzielnie , grupy inicjatywne i tych którzy pomysłu nie mają ale mają zapał i chęci, zapraszamy! MIES oddział w Miechowie, ul. Szpitalna 1 (budynek GOPS), godzina 11.00, spotkanie poprowadzi Asystent Kierownika Projektu Małgorzata Lebioda.

04.02.2011
Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu miechowskiego na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Małopolski instytut Ekonomii Społecznej” . Spotkane odbędzie się w oddziale terenowym MIES , Miechów ul. Szpitalna 1(budynek GOPS), rozpoczynamy o 11.00.

03.02.2011
Już dziś kolejne spotkanie grupy roboczej ds. systemu wsparcia ES w Małopolsce, pracownicy MIES wraz z osobami zaangażowanymi w pozostałe projekty w ramach 7.2.2 będą dyskutować na temat promocji oraz planów nowego portalu o charakterze informacyjnym, oczywiście w związku z ekonomią społeczną. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli, w imieniu naszych partnerów, zaprosić Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą nowego portalu.

27.01.2011
W zakładce „Ekonomia społeczna” zamieściliśmy kolejny materiał przygotowany przez pracowników MIES, dziś pragniemy Państwu przedstawić w formie skrótowej procedurę zakładania spółdzielni socjalnej.

26.01.2011
Dot. zapytanie ofertowe nr 1/01/2011

Doradca z księgowości i finansów do realizacji zadania: doradztwo indywidualne dla instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w okresie 02.2011 - 12.2011 r. w ramach projektu „Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej”.

Wybrane oferty:
Anna Nowak

25.01.2011
Kolejne spotkanie grupy roboczej ds. systemu wsparcia Ekonomii Społecznej odbędzie się 3 lutego, tym razem będziemy wspólnie pracować nad promocją ekonomii i naszych projektów wymiarze regionalnym i lokalnym.

21.01.2011
Zapraszamy do zapoznania się z filmem promocyjnym MIES.

19.01.2011
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 17

16.01.2010
Uprzejmie informujemy że z dniem 20.01 rozpoczyna szkolenie kolejna grupa osób zainteresowanych spółdzielczością socjalną. Chętnych do udziału w kolejnej edycji cyklu szkoleniowego „Spółdzielczość socjalna - szansą na biznes” zapraszamy do zgłaszania się, a osoby czekające na kwalifikację już wkrótce zapraszamy do weryfikacji listy rankingowej.

10.01.2011
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei zatrudni doradcę z zakresu księgowości i finansów. Szczegóły: Zapytanie ofertowe nr 1/01/2011

06.01.2011
Pragniemy poinformować, że trwają działania związane z produkcją filmu promującego Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej. Zrealizowany przez Zespół Realizatorów Telewizyjnych „Wzorcownia Film” materiał już wkrótce dostępny będzie na naszej stronie.

03.01.2011
Zespół realizujący projekt Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej serdecznie wita w Nowym Roku i z noworoczną energią przystępuje do wdrażania projektu. Przypominamy o trwającej rekrutacji na szkolenia oraz możliwości skorzystania z doradztwa a także usług prawnych, marketingowych i księgowych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce „oferta”.

31.12.2010
Czas podsumowań! Miło nam poinformować Państwa, że w 2010 roku z oferty szkoleniowej MIES skorzystało ponad 190 osób, cykl szkoleniowy ukończyło 16 grup co oznacza, że poświęciliśmy 640 godzin edukacji na temat ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej, zrealizowaliśmy również znaczną ilość godzin zaplanowanych w projekcie na doradztwo i usługi. A co najcenniejsze – w wyniku realizacji projektu powstały już dwa nowe podmioty ekonomii społecznej, które dzięki wsparciu specjalistów MIES otrzymają dofinansowanie dla swoich członków. Kolejni beneficjenci z początkiem 2011 rozpoczną proces formalizacji spółdzielni, oby tak dalej!

30.12.2010
W dniach 27-29 grudnia 2010 roku grupa uczestników projektu wzięła udział w wizytach studyjnych w trzech modelowych podmiotach ekonomii społecznej. W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy odwiedzili JuraPark, młyn wodny i Klub „Bałtek” w Bałtowie prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT” oraz wzięli udział w seminarium „Rozwój społeczno - gospodarczy Bałtowa w oparciu o idee partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej”. Drugi dzień przeznaczony był na warsztaty i konsultacje indywidualne ze specjalistami. W ostatnim dniu wyjazdu uczestnicy zapoznali się z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” w Krakowie oraz Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Kluczach. Wyjazd dał naszym przyszłym przedsiębiorcom możliwość poznania praktycznej strony funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zdobycia doświadczeń, które będą mogli wykorzystać we własnej działalności gospodarczej.

20.12.2010
W ostatnich dniach zakończyły szkolenie kolejne grupy przyszłych przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działań w sferze spółdzielczości socjalnej. Czterodniowe szkolenia zaowocowały kilkoma dobrymi pomysłami na stworzenie kolejnych podmiotów ekonomii społecznej. Chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach szkoleń, już w nowym 2011 r. zapraszamy do zgłaszania się w siedzibie MIES na ul. Batorego 5 lub telefonicznie pod nr tel. 12 423 48 96

14.12.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 16

10.12.2010
W ramach Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej powstaje kolejna grupa robocza - ds. systemu wsparcia ES w Małopolsce. Jej członkami zostają również pracownicy MIES. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbędzie się 17 grudnia, mamy nadzieję na owocne dyskusje.

08.12.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 15

06.12.2010
Miło nam poinformować wszystkich zainteresowanych, że finalizujemy prace nad profesjonalnym filmem promującym Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej, gotowy scenariusz i nasi bohaterowie - spółdzielcy czekają na dni zdjęciowe.

01.12.2010
Mimo przedświątecznego okresu nie zaprzestajemy działań związanych z popularyzacją idei ekonomii społecznej. W związku z cieszącą nas, znaczną liczbą zgłoszeń na szkolenie, w grudniu zaplanowano dwie kolejne edycje cyklu. Już 09.12 kolejna grupa rozpoczyna spotkania szkoleniowe. Rozpoczęcie ostatniego szkolenia w 2010 roku zaplanowano na 15.12. Już wkrótce, dla zainteresowanych, ostateczne listy rankingowe.

28.11.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 13
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 14

24.11.2010
Zapraszamy do lektury kolejnego materiału przygotowanego przez pracowników MIES, tym razem zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką podmiotu gospodarczego jakim jest spółdzielnia socjalna.

22.11.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 11
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 12

19.11.2010
Kolejne grupy beneficjentów będą wkrótce rozpoczynać cykl szkoleniowy „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes”, 25.11 rozpoczynamy szkolenie w Niepołomicach, 29.11 w Książu Wielkim, w najbliższym dniach opublikowane zostaną listy osób przyjętych.

17.11.2010
W związku z zarejestrowaniem nowych podmiotów ekonomii społecznej, trwają starania o pozyskanie lokali na działalność spółdzielczą, m.in. na terenie gminy Miechów. Równocześnie, z pomocą doradców, spółdzielcy rozpoczęli działania zmierzające do pozyskania dofinansowania z funduszu pracy.

15.11.2010
Już wkrótce na nośnikach telewizji M, w krakowskich tramwajach będą mogli Państwo zapoznać się z ofertą Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej, polecamy śledzenie ekranów w trakcie codziennych podróży.

05.11.2010
Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12.11.2010 biuro Projektu będzie nieczynne.

02.11.2010
Z końcem października zakończył się proces rejestracji pierwszej spółdzielni socjalnej powstałej w wyniku realizacji projektu Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej. SDN Eko Service będzie świadczył usługi głównie remontowo – budowlane, jednak w miarę dołączania nowych członków zapewne poszerzy swoją działalność. Gratulujemy sukcesu pierwszym spółdzielcom! Jednocześnie zgodnie z zapisami projektu uruchamiamy świadczenie doradztwa, szczegóły w zakładce „oferta” .

26.10.2010
Miło nam poinformować, że już wkrótce w siedzibie MIES i oddziałach terenowych, a także w pozostałych miejscach kolportażu materiałów reklamowych będą mogli Państwo znaleźć broszurę tematyczną promującą MIES i ekonomię społeczną w regionie. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w broszurze w pełni zaspokoją Państwa ciekawość na temat podstawowych idei przedsiębiorczości społecznej wdrażanej w Małopolsce m.in. przez MIES.

26.10.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 10

25.10.2010
Przypominamy, że od godziny 15.30 możecie Państwo brać udział w moderowanym czacie z Kierownikiem MIES.

19.10.2010
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, kolejna grupa potencjalnych spółdzielców rozpocznie szkolenie „Spółdzielczość socjalna – szansa na biznes”, pierwsze zajęcia zaplanowano na 27.10, osoby które aplikowały na szkolenie już wkrótce będą mogły zapoznać się z oficjalnym wynikiem rekrutacji.

11.10.2010
Na 25.10 zaplanowaliśmy kolejne wirtualne spotkanie ze specjalistą MIES, na Państwa pytania odpowiadał będzie Kierownik Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej, dzięki któremu między innymi dwie grupy spółdzielców finalizują już formalne aspekty procesu powstawania spółdzielni. Czat rozpoczynamy o 15.30, serdecznie zapraszamy!

08.10.2010
W dniach 4-6 października przedstawiciele Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej brali udział w II Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej współorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, które odbyło się w Gnieźnie.

29.09.2010
W dniu dzisiejszym odbędzie się konferencja „System wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce – założenia, działania, kierunki rozwoju”, podczas której specjalista ds. promocji projektu zaprezentuje założenia naszych działań oraz osiągnięte już rezultaty.

28.09.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 8
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 9

22.09.2010
Kolejna grupa beneficjentów projektu rozpoczyna szkolenie „Spółdzielczość socjalna – szansa na biznes” 29.09, już wkrótce opublikujemy listę osób pozytywnie zweryfikowanych podczas rekrutacji.

21.09.2010
W zakładce „Ekonomia Społeczna” prezentujemy artykuł dotyczący doświadczeń Stowarzyszenia Dobrej Nadziei w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz idei przyświecającej powstaniu MIES.

20.09.2010
Serdecznie zapraszamy do lektury kwartalnika es.O.es (kwartalnik jest dostępny na stronie internetowej Małopolskiego Wortalu Ekonomii Społecznej, http://www.wortales.rops.krakow.pl/), który w całości poświęcony został tematyce ekonomii społecznej. Szczególnie polecamy artykuł „Konferencja System wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce" Joanny Sutuły, a w nim część„Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej” autorstwa zespołu MIES.

14.09.2010
Już wkrótce kolejne wirtualne spotkanie ze specjalista MIES, tym razem na pytania zainteresowanych będzie odpowiadał Kierownik Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej, do którego zadań należy między innymi nadzór nad powstałymi spółdzielniami. Szczegóły czatu wkrótce.

11.09.2010
Już dziś, pracownicy Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej będą odpowiadać na Państwa zapytania podczas festynu organizowanego na Bulwarach Wiślanych w ramach kampanii „Postawa na Rodzinę!”, zapraszamy do naszego stoiska promocyjnego.

05.09.2010
Siódma grupa szkoleniowa rozpoczyna zajęcia 06.09, osoby które złożyły formularze rekrutacyjne prosimy o zapoznanie się z lista osób przyjętych na szkolenie.

02.09.2010
Przypominamy, że Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do korzystania usług prawnych, marketingowych i księgowych. Szczegóły udzielanego wsparcia oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo w zakładce „oferta” oraz „formularze zgłoszeniowe”.

30.08.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 7

27.08.2010
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego w czasie festynu organizowanego w ramach kampanii „Postawa na Rodzinę!”, 11.09.2010 na Bulwarach Wiślanych w Krakowie.

18.08.2010
Przypominamy, że trwa rekrutacja na szkolenia „Spółdzielczość socjalna –szansa na biznes”, rozpoczęcie kolejnego cyklu szkoleniowego zaplanowano na początek września. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferta szkoleniową oraz składania formularzy rekrutacyjnych.

02.08.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 6

08.08.2010
Zaplanowano najbliższy cykl szkoleniowy „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes”, grupa 6 rozpoczyna zajęcia w Krakowie 09.08. Osoby, które dostarczyły formularze zgłoszeniowe prosimy o zapoznanie się z lista osób zakwalifikowanych.

28.07.2010
Zapraszamy do lektury kolejnego „artykułu”, w zakładce „Ekonomia Społeczna” możecie Państwo przeczytać przygotowany przez członków zespołu merytorycznego materiał na temat „Spółdzielczość socjalna jako alternatywa dla pracy na etacie i prowadzenia firmy”.

21.07.2010
Z przyjemnością informujemy, że procedura rejestracyjna dwóch spółdzielni socjalnych których założycielami są beneficjenci projektu, jest w toku, już niedługo rozpoczęcie działalności spółdzielców.

16.07.2010
W najbliższym wydaniu kwartalnika "es. O. es." najdziecie Państwo artykuł autorstwa specjalisty ds. promocji projektu Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej, który dotyczy działalności Instytutu, doświadczeń Stowarzyszenia we wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz specyfiki ekonomii społecznej.

14.07.2010
W dniu dzisiejszym podczas konferencji „System wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce” organizowanej przez regionalny ośrodek polityki społecznej w Krakowie zainaugurowano funkcjonowanie systemu wsparcia ekonomii społecznej w naszym regionie. w obecności Marszałka Romana Ciepieli przedstawiciele sześciu instytucji realizujących projekty na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce podpisało zasady tworzące komplementarny system wsparcia. Konferencja była jednocześnie jednym z cyklicznych spotkań Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej

12.07.2010
Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w moderowanym czacie z prawnikiem MIES. Informacje o kolejnych wirtualnych spotkaniach ze specjalistami znajdziecie Państwo na bieżącą w dziale aktualności.

08.07.2010
Mimo rozpoczynającego się okresu wakacyjnego, Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej nie zawiesza rekrutacji i działalności usługowo – doradczej. Kolejne szkolenia zaplanowano na początek sierpnia. Zapraszamy do lektury strony i śledzenia działu aktualności.

29.06.2010
Przypominamy, już dziś na stronie MIES czat ze specjalistą w zakresie prawa spółdzielczego, zapraszamy od godziny 15.

29.06.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 5

22.06.2010
W siedzibie MIES odbyło się zebranie założycielskie spółdzielni socjalnej. Udział wzięło 12 osób, wcześniej przeszkolonych z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych i tworzenia biznes planów. Omówiono sprawy praktyczne związane z zakładaniem spółdzielni socjalnej, redagowaniem statutu spółdzielni oraz rejestracją w KRS. Rozpoczęte zostały prace nad tworzeniem końcowego biznes planu. Następne spotkanie planowane jest za ok. 2 tygodnie.

16.06.2010
Informujemy, że trwa rekrutacja na szkolenia „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes”. Najbliższe szkolenie zaplanowano w Miechowie, 40 godzinny cykl szkoleniowy rozpoczynamy 30.06, lista osób zakwalifikowanych już wkrótce.

11.06.2010
29.06.2010 beneficjentów projektu i osoby zainteresowane ekonomią społeczną zapraszamy do udziału w czacie z prawnikiem MIES, w godzinach od 15 do 17 (w razie potrzeby czas zostanie wydłużony) specjalista udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania związane z formalno – prawna stroną spółdzielczości socjalnej.

10.06.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 4

7.06.2010
„Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes” kolejna grupa szkoleniowa rozpoczyna zajęcia w Krakowie 11.06, lista zakwalifikowanych osób dostępna już wkrótce. Czekamy na kolejne zgłoszenia, w razie pytań zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub via e-mail.

06.06.2010
W najbliższych dniach nasi pierwsi spółdzielcy, z pomocą specjalistów zatrudnionych w projekcie, podejmą niezbędne kroki do zarejestrowania spółdzielni socjalnej oraz rozpoczęcia jej działalności.

28.05.2010
Już wkrótce pierwszy czat ze specjalistą Małopolskiego Instytutu Ekonomii Społecznej, zapraszamy do śledzenia aktualności.

27.05.2010
Lista osób zakwalifikowany na szkolenie grupa 3

25.05.2010
Kolejne szkolenie na temat spółdzielczości socjalnej zaplanowano na przełomie maja i czerwca w Miechowie, zaczynamy 28.06, osoby które złożyły formularze zgłoszeniowe i oczekują na kwalifikacje prosimy o zapoznanie się z listą osób przyjętych do 3 grupy szkoleniowej, kolejne szkolenia już wkrótce.

21.05.2010
W zakładce „dokumenty do pobrania” zamieściliśmy wzór Biznes Planu, nad którym pracujemy podczas szkolenia. Przyszłych spółdzielców zachęcamy do zapoznania się z dokumentem koniecznym przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej w każdej formie.

18.05.2010
Zapraszamy do lektury pierwszego z serii artykułów w dziale Ekonomia Społeczna”, w którym możecie się Państwo zapoznać z podstawowymi ideami przedsiębiorczości społecznej.

12.05.2010
Przypominamy o trwającej rekrutacji na szklenie „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes”, formularze rekrutacyjne znajdziecie Państwo w zakładce „dokumenty do pobrania”. Na wszelkie pytania lub wątpliwości odpowiedzi udzieli państwu kadra projektu, adres i numery kontaktowe dostępne w zakładce „kontakt”.

06.05.2010
Z radością informujemy, że pierwsza grupa potencjalnych spółdzielców, przeszkolona w ramach projektu przystąpiła do formalnego tworzenia spółdzielni socjalnej, nad postępami prac czuwa kadra projektu.

22.04.2010
Przypominamy, że Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do korzystania usług prawnych, marketingowych i księgowych. Szczegóły udzielanego wsparcia oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo w zakładce „oferta” oraz „formularze zgłoszeniowe”.

15.04.2010
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 1
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupa 2

08.04.2010
Uprzejmie informujemy, że w związku z odpowiednia liczbą zgłoszeń zaplanowano zajęcia pierwszej grupy szkoleniowej. Zajęcia rozpoczynamy 16.04.2010 w sali szkoleniowej przy ulicy Batorego 5. Już wkrótce lista osób przyjętych na szkolenie, czekamy na dalsze zgłoszenia.

06.04.2010
Realizatorzy projektu „Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej” oficjalnie witają na stronie projektu. Zapraszamy do lektury już zamieszczonych informacji i do stałego monitorowania działu aktualności, szczególnie części poświęconej szkoleniu „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes”!

GALERIA

 • Spółdzielczość socjalna szansą na biznes

 • Spółdzielczość socjalna szansą na biznes

 • Spółdzielczość socjalna szansą na biznes

 • Spółdzielczość socjalna szansą na biznes

OFERTA

Stowarzyszenie "Dobrej Nadziei" realizuje projekt w okresie 01.02.2010-31.12.2011 zapraszamy osoby fizyczne oraz podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z bezpłatnych szkoleń, usług i doradztwa dotyczących zasad funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Polsce.
Oferujemy:
1.Usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej
2.Doradztwo indywidualne dla podmiotów ekonomii społecznej
3.Szkolenia dla osób fizycznych umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej

FORA

forum SZKOLENIA

forum PRAWO

forum MARKETING

forum KSIĘGOWOŚĆ

CHAT

Chat ze specjalistami MIES!
Terminy udostępnienia okna CHAT podawane są na bierzaco w dziale AKTUALNOŚCI -->

REKRUTACJA

Z dniem 1 stycznia 2012 zakończono realizację projektu Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej

PUNKTY INFORMACYJNE

  Z dniem 1 stycznia 2012 zakończono realizację projektu Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej


 • Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej – siedziba,
  ul. Batorego 5, 31-135 Kraków
 • Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej – oddział terenowy,
  ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie)
 • Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej – oddział terenowy,
  ul. 3 Maja 2, 32–100 Proszowice (Zespól Placówek Caritas w Proszowicach)

Film promocyjny MIES